Platforma


za razmjenu znanja


u oblasti upravljanja otpadom


Održana regionalna prezentacija projekta

Održana regionalna prezentacija projekta
  • 24.02.2016
  • Marijan Dujmovic

Njemačka agencija za meÄ‘unarodni razvoj (GIZ) putem Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju općinskih usluga (ORF MMS) i uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) implementira projekat „Prikupljanja podataka o čvrstom otpadu u Jugoistočnoj Evropi“.

Projekat se implementira na području 4 zemlje Jugoistočne Europe (Makedonija, Crna Gora, Srbija i Bosna i Hercegovina) a vodeće partnere na projektu čine SESWA-e (Asocijacija za upravljanje otpadom Srbije), NALAS-a (Mreža asocijacija lokalnih samouprava Jugoistočne Europe) i Udruženje za oblasti voda i okoliša „Aquasan mreže u BiH“. Period implementacije projekta je od oktobra 2014. godine do kraja februara 2016. godine.

U okviru regionalne prezentacije projekta koja je održana 17. decembra 2014. godine, organizirano je i potpisivanje Deklaracije o zajedničkom provođenju projekta između 16 odabranih općina, vodećih partnera na projektu (SeSWA, NALAS i Aquasan mreža u BiH) i ORF MMS, u svečanoj sali Fakulteta Tehničkih Nauka u Novom Sadu.

Glavni cilj projekta je da javna komunalna preduzeća i općine u Jugoistočnoj Europi izgrade kapacitete da efikasnije razvijaju i koriste podatke o prikupljenom, tretiranom i odloženom komunalnom otpadu.

Projekat je putem javnog poziva omogućio svim općinama na području 4 spomenute zemlje Jugoistočne Europe da se prijave za učešÄ‡e u projektu, a odabir je izvršen na osnovu jasno definiranih kriterija, koje su općine trebale da ispune kako bi konkurirale u procesu bodovanja i selekcije. Nakon što je izvršena evaluacija ukupno 100 pristiglih prijava općina i njihovih javnih komunalnih preduzeća iz navedenih država, za učešÄ‡e u projektu je odabrano sljedećih 16 općina:

Makedonija: Bitola, Ilinden, Kočani i Resen

Crna Gora: Berane, Kotor, Pljevlja i Podgorica

Srbija: Apatin, Pančevo, Vrnjačka Banja i Žitište

Bosna i Hercegovina: Bijeljina, Cazin, Prijedor i Tešanj

Odabrane općine i njihova javna komunalna preduzeća su imenovale koordinatore projekta te će osigurati uvjete za provoÄ‘enje periodičnih mjerenja količina i sastava proizvedenog mješovitog komunalnog otpada u toku 2015 godine. Osim toga, imenovani koordinatori će biti obučeni za provoÄ‘enje treninga predstavnika drugih općina za korištenje informacionog sistema za upravljanje otpadom (SWIS) i Modela troškova i financija (CFM) što će doprinijeti održivosti projekta.

Projekat, koji je regionalnog karaktera, omogućit će da dobre prakse i iskustva u sektoru upravljanja otpadom budu dostupne svima, što će biti osigurano kroz organiziranu razmjenu iskustava i umrežavanje po modelu Platforme za razmjenu znanja i korištenje savremenih sredstava komunikacije (internet platforme).


Pretraga

Najave događaja


Solid Waste Arena - Mjesto za razmjenu znanja


Zadnji dokumenti

Donatori

Projekt su financijski podržali Njemačko federalno ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ) i Švicarska vlada.
Projekt je implementiran od strane GIZ putem Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju općinskih usluga (ORF MMS).

Zemlje uključene u projekat

Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija

Trajanje projekta

Oktobar 2014 - Februar 2016

#
#
#