Platforma


za razmjenu znanja


u oblasti upravljanja otpadom


Održan Drugi sastanak nacionalnih institucija za zaštitu životne sredine u Beogradu

Održan Drugi sastanak nacionalnih institucija za zaštitu životne sredine u Beogradu
  • 24.02.2016
  • Marijan Dujmovic

22. decembra 2015. godine, u Beogradu je održan Drugi sastanak nacionalnih institucija za zaštitu životne sredine (ministarstva i fondova) i predstavnika strukovnih udruženja i asocijacija za upravljanje otpadom iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije.

Sastanak je organiziran u okviru projekta „Prikupljanje podataka o čvrstom otpadu u zemljama jugoistočne Europe”, kojeg provode Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša “Aquasan mreža u BiH”, Asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom Republike Srbije (SeSWA) i Mreža asocijacija lokalnih samouprava jugoistočne Evrope (NALAS), uz podršku Njemačke agencije za meÄ‘unarodni razvoj (GIZ) putem Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju općinskih usluga (ORF MMS).

Drugi sastanak sa nacionalnim institucijama nadležnih za oblast zaštite životne sredine je bio prilika da se predstavnici nacionalnih institucija za zaštitu životne sredine i drugi relevantni partneri na projektu upoznaju sa postignućima projekta u periodu od prvog sastanka održanog 31.3.2015. godine.

Učesnici su upoznati sa trenutnim aktivnostima koje se provode (rezultati mjerenja količina i sastava komunalnog otpada, uspostava platforme za razmjenu znanja i dr.), te je izvršena zajednička analiza opcija za institucionalizaciju metodologije za prikupljanje podataka o količinama i sastavu otpada.

Usporedo sa aktivnostima koje su inicirane i provode se kroz projekt, u narednom periodu biće organizirano provoÄ‘enje dodatnih aktivnosti, koje obuhvata angažman eksperata iz oblasti upravljanja otpadom. Ciljevi njihovog angažmana su provoÄ‘enje detaljne analize vrsta podataka i načina upravljanja podacima o otpadu, identifikacija najvećih izazova u procesu prikupljanja podataka i implementacije zakonske regulative na lokalnom nivou. Angažman uključuje terenske posjete institucijama nadležnim za oblast zaštite životne sredine i upravljanja otpadom u sve četiri partnerske zemlje. Navedene aktivnosti imaju za cilj da pomognu unaprjeÄ‘enju stanja sektora upravljanja otpadom kako na lokalnim, tako i na nacionalnim nivoima.

Prisutni predstavnici nacionalnih institucija i strukovnih udruženja su dali svoju podršku aktivnostima projekta, kao i najavili spremnost da aktivno podrže aktivnosti koji slijedi u narednom periodu.


Pretraga

Najave događaja


Solid Waste Arena - Mjesto za razmjenu znanja


Zadnji dokumenti

Donatori

Projekt su financijski podržali Njemačko federalno ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ) i Švicarska vlada.
Projekt je implementiran od strane GIZ putem Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju općinskih usluga (ORF MMS).

Zemlje uključene u projekat

Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija

Trajanje projekta

Oktobar 2014 - Februar 2016

#
#
#