Platforma


za razmjenu znanja


u oblasti upravljanja otpadom


Najava: Drugi sastanak nacionalnih institucija za zaštitu okoliša iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije

Najava: Drugi sastanak nacionalnih institucija za zaštitu okoliša iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije
  • 24.02.2016
  • Marijan Dujmovic

U okviru projekta „Prikupljanje podataka o čvrstom otpadu u Jugoistočnoj Evropi“, 22. decembra u Beogradu će se održati drugi sastanak nacionalnih institucija za zaštitu okoliša iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije.

Prvi sastanak nacionalnih institucija nadležnih za oblast zaštite okoliša je održan u martu 2015. godine. Na prvom sastanku su predstavljeni ciljevi Projekta i donijeti zaključci koji se odnose na spremnost nacionalnih institucija za učešÄ‡e u Projektu. Tom prilikom je takoÄ‘e najavljena mogućnost podrške nacionalnim institucijama u cilju unaprjeÄ‘enja procesa prikupljanja podataka o komunalnom otpadu.

Ciljevi drugog sastanka sa nacionalnim institucijama nadležnim za oblast zaštite okoliša u okviru Projekta su:

  • Informiranje predstavnika nacionalnih institucija nadležnih za oblast zaštite okoliša o postignutim rezultatima i aktivnostima koje se trenutno implementiraju na Projektu (mjerenja količina i sastava komunalnog otpada u 16 pilot općina u zemljama učesnicama, uspostava Platforme za razmjenu znanja u oblasti upravljanja otpadom i dr.);
  • Razmatranje izraÄ‘enih dokumenata koji predstavljaju analize zakonodavnog i strateško-planskog okvira u oblasti upravljanja otpadom u partnerskim zemljama i njihovo usaglašavanje sa predstavnicima institucija za zaštitu okoliša
  • Upoznavanje predstavnika nacionalnih institucija sa ciljevima i nacrtom plana aktivnosti koje se odnose na dodatnu podršku u unaprjeÄ‘enju procesa prikupljanja podataka, kao i razmatranje i usaglašavanje koncepta pravnog akta u vezi sa metodologijom za prikupljanje podataka o otpadu u četiri zemlje učesnice na Projektu.

Na sastanak su pozvani predstavnici resornih državnih ministarstava okoliša iz BiH, Makedonije, Crne Gore i Srbije, predstavnici državnih fondova za zaštitu okoliša, agencija za zaštitu okoliša, udruženja javnih komunalnih preuzeća i partneri na projektu iz pomenute četiri države.

Projekat implementiraju Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša “Aquasan mreža u BiH”, Asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom Republike Srbije (SeSWA) i Mreža asocijacija lokalnih samouprava jugoistočne Evrope (NALAS), uz podršku Njemačke agencije za meÄ‘unarodnu saradnju (GIZ) putem Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju općinskih usluga (ORF MMS) koji financiraju Njemačka i Švicarska vlada. Projekat se provodi u četiri zemlje jugoistočne Evrope: Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji sa širokim krugom partnera u svakoj od zemalja učesnica.


Pretraga

Najave događaja


Solid Waste Arena - Mjesto za razmjenu znanja


Zadnji dokumenti

Donatori

Projekt su financijski podržali Njemačko federalno ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ) i Švicarska vlada.
Projekt je implementiran od strane GIZ putem Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju općinskih usluga (ORF MMS).

Zemlje uključene u projekat

Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija

Trajanje projekta

Oktobar 2014 - Februar 2016

#
#
#