Platforma


za razmjenu znanja


u oblasti upravljanja otpadom


Prikupljanje podataka o čvrstom otpadu u Jugoistočnoj Europi


Donatori

Njemačko federalno ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ) i Švicarska Vlada kroz Otvoreni regionalni  fond  za modernizaciju općinskih usluga (ORF MMS)

Partnerske zemlje

Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija

Trajanje projekta

Oktobar 2014 – Februar 2016

 

Sveobuhvatni cilj projekta je: „Javna komunalna preduzeća i općine u Jugoistočnoj Europi imaju kapacitete da efikasnije razvijaju i koriste podatke o prikupljenom, tretiranom i odloženom komunalnom otpadu“.

KONTEKST I IZAZOVI

Općinska javna komunalna preduzeća koja obavljaju usluge prikupljanja, tretiranja i odlaganja komunalnog otpada u zemljama Jugoistočne Europe najčešÄ‡e ne posjeduju pouzdane i precizne podatke o količinama i sastavu komunalnog otpada. Nizak kvalitet dostupnih informacija sprječava preduzeća da na adekvatan način planiraju svoje aktivnosti, da precizno procijene potrebe za investicijama i izvještavaju na odgovarajući način ka općinama i nadležnim nacionalnim institucijama. S druge strane, smanjena je i dostupnost informacija o uslugama ovih preduzeća. Sve ovo vodi do nedovoljno efikasnog pružanja usluga kao i nedovoljno efikasnog planiranja u oblasti upravljanja otpadom. 

Nizak kvalitet podataka o komunalnom otpadu predstavlja izazov za javna komunalna preduzeća koja pružaju usluge u ovoj oblasti, za općine u čijoj nadležnosti je oblast upravljanja otpadom, kao i za institucije nadležne za kreiranje zakonodavnog i planskog okvira u oblasti upravljanja otpadom i praćenje realizacije na nacionalnom nivou. 

PROJEKTNI PRISTUP

U bliskoj saradnji sa asocijacijama za upravljanje čvrstim otpadom i nadležnim nacionalnim institucijama / agencijama za zaštitu okoliša, projektni partneri su pristupili testiranju metododologije za utvrÄ‘ivanje količina i sastava komunalnog otpada u odabranim pilot općinama i javnim komunalnim preduzećima. 

Aktivnosti projekta obuhvataju mjerenje količina i sastava komunalnog otpada u 16 pilot općina uz angažman 16 javnih komunalnih preduzeća, odnosno po 4 općine i njihova 4 javna komunalna preduzeća iz svake od država učesnica projekta. Kroz primjenu metodologije za utvrđivanje količine i sastava komunalnog otpada, omogućuje se uvođenje sistematičnog pristupa u procesu prikupljanja podataka o količinama i sastavu komunalnog otpada koji se generira na području općine. Ti podaci su neophodni kako javnim komunalnim preduzećima u njihovom redovnom radu tako i općinama za srednjoročno i dugoročno planiranje u oblasti upravljanja otpadom

Prikupljeni podaci o sastavu i količinama komunalnog otpada će se unositi u Informacioni sistem za upravljanje čvrstim otpadom – SWIS (Solid Waste Informational System) i Model troškova i financijske analize – CFM (Cost and Finance Model) koji su razvijeni od strane NALAS-a uz podršku GIZ Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju općinskih usluga (ORF MMS). 

Jedno od težišta projekta je razmjena i širenje iskustava, znanja i dobrih praksi u oblasti upravljanja otpadom kroz uspostavu regionalne Platforme za razmjenu znanja. 

OÄŒEKIVANI EFEKTI PROJEKTA

Kroz mjere jačanja ljudskih kapaciteta u 16 pilot općina i 16 javnih komunalnih preduzeća iz partnerskih zemalja, biće omogućena efikasna primjena metodologije za prikupljanje podataka o količinama i sastavu komunalnog otpada, što će osigurati kvalitetne podatke o generiranom otpadu. U svakoj pilot općini i javnom komunalnom preduzeću, zaposleni koji su uključeni u prikupljanje podataka postaće obučeni treneri, kako bi kasnije mogli prenositi stečena znanja na svoje kolege u drugim općinama i javnim komunalnim preduzećima.

Platforma za razmjenu i diseminaciju znanja u oblasti upravljanja otpadom biće korištena za periodične sastanke pilot općina i javnih komunalnih preduzeća, saveza općina i gradova i asocijacija javnih komunalnih preduzeća, kao i nacionalnih institucija nadležnih u ovoj oblasti u četiri države jugoistočne Evrope. 

Suradnja projektnih partnera sa nacionalnim asocijacijama za upravljanje čvrstim otpadom i nadležnim nacionalnim institucijama / agencijama za zaštitu okoliša će omogućiti unaprjeÄ‘enje metodologije i alata za prikupljanje i korištenje podataka o prikupljenom, tretiranom i odloženom komunalnom otpadu. Na ovaj način, otvaraju se mogućnost da se metodologija za prikupljanje podataka o otpadu integrira na nacionalnim nivoima i da na taj način doÄ‘e do njene sveobuhvatne diseminacije i održive primjene u partnerskim zemljama.

Ključni partneri na projektu su: 

  • NALAS - Mreža asocijacija lokalnih samouprava Jugoistočne Europe
  • Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša „Aquasan mreža u BiH“
  • SeSWA - Asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom Srbiji

Zainteresirane strane

Ministarstvo za zaštitu životne sredine Makedonije, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije, Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore, Ministarstvo okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za prostorno ureÄ‘enje, graÄ‘evinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore, Agencija za zaštitu životne sredine Srbije


Pretraga

Najave događaja


Solid Waste Arena - Mjesto za razmjenu znanja


Zadnji dokumenti

Donatori

Projekt su financijski podržali Njemačko federalno ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ) i Švicarska vlada.
Projekt je implementiran od strane GIZ putem Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju općinskih usluga (ORF MMS).

Zemlje uključene u projekat

Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija

Trajanje projekta

Oktobar 2014 - Februar 2016

#
#
#